Изх.№ 24-21505-28.09.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.11.2018
До Тодор Василев Тодоров ЕТ „ХИТ – ТодорТодоров
Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка с Ваше Заявление вх.№ 01-332950-28.08.2018 г., като собственик на ЕТ „ХИТ – ТодорТодоров” и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-8005-26.09.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 

за  сграда с  идентификатор   12961.423.155.1,

с адрес: гр.Вършец, ул.“Република“ № 55,

 

състоящо се в промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри – промяна на границите на сградата - нанасяне на стълбищата за достъп до самостоятелни обекти с идентификатори 12961.423.155.1.1,  12961.423.155.1.2 и 12961.423.155.1.6, въз основа на заснемане на място и съгласно приложените документи, одобрен архитектурен проект и проект за изменение на КККР на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.

 

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица в Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.

 

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, пред Административен съд Монтана, чрез Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.  

 

 

Дата на залепване на таблото: 02.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 19.11.2018 г.

 

 

 

                Началник на СГКК – гр.Монтана: ………………………                                                                                   /инж. К.Гълчанова/