Изх.№ 24-21542-28.09.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.11.2018
До Николай Георгиев Манолов
Документи: 
Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-298244-06.08.2018 г. на Георги Каменов Петков и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15.12.2016 г., на МРРБ документи, със Заповед № 18-8018-26.09.2018 г., на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Вършец, общ.Вършец, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 12961, одобрени със Заповед № РД-18-74 от 24.06.2008 г.,  на изпълнителния директор на АГКК,

 

за сграда с идентификатор 12961.424.100.1,

с административен адрес: гр.Вършец, ул.„Харалампи Генчев” № 3а,

 

състоящо се в промяна в кадастралната карта и кадастралните регистри – нанасяне на самостоятелен обект в сградата с идентификатори 12961.424.100.1.1, съгласно представените документи и проект за изменение на КККР на лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра.

 

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица в Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.

 

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК Монтана, пред Административен съд Монтана, чрез Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана.  

 

 

Дата на залепване на таблото: 02.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 19.11.2018 г.

 

 

 

                Началник на СГКК – гр.Монтана: ………………………                                                                                   /инж. К.Гълчанова/