Изх.№24-13439-17.05.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.07.2019
До: Кмета на Община Кърджали До: Кмета на с.Срединка, община Кърджали До: Ахмед Шевкедов Халилов До: Джелал Рамадан Аптикадир До: Алиосман Юмер Али; До: Али Емурлов; До: Шевкет Халилов; До: Нефим Мехмедали Али До: Джамийско настоятелство, гр.Кърджали
Публикация на:: 
Кърджали

          На основание  чл.35б, ал.3 от ЗКИР  Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №18-5015-15.05.2019г.  за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и карта и кадастрални регистри за поземлени имоти собственост на Метин Алиосман Юмер в урбанизираната територия (строителни граници) на с. Срединка, ЕКАТТЕ 68336, Община Кърджали, област Кърджали.

          Приложение: Заповед №18-5015-15.05.2019г.

 

 

 

Началник на СГКК Кърджали:..................................

/инж.С.Зафирова/