Изх. № 01-373837/06.11.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.11.2018
ДО МАРГАРИТА ДОНЕВА МАРКОВА гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив ул. „Филип Македонски“ 20
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

ОТНОСНО: Заявление с вх. № 01-373837-27.09.2018г. за изменение на кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор 56784.521.715 по кадастралната карта на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВА,

 

Във връзка със заявление с вх. № 01-373837-27.09.2018г. за изменение на кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор 56784.521.715 по кадастралната карта на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

 

Ви уведомяваме, че:

 

-                  Съгласно Протокол за съдебна делба, вписан под №276, том 1 на 01.04.1980г. при Нотариус към Районен съд – Пловдив, Маргарита Донева Кирова придобива собствеността върху ½ ид. ч. от дворно място, съставляващо имот планоснимачен №788, включен в парцел III, кв. 80-нов по плана на II-IV градска част, гр. Пловдив, съответстващ, видно от приложената скица №226/16.02.1998г., издадена от Община Пловдив – Район „Централен“, на поземлен имот с идентификатор 56784.521.715 по кадастралната карта на гр. Пловдив

-                  Съгласно Нотариален акт №142, том 17, рег. 9299, дело 5369 от 05.10.1990, издаден от Нотариус при Районен съд – Пловдив, Стоянка Минева Райчевска продава на Атанас Станев Атанасов собствеността върху 1/3 ид. ч. от парцел XIV, кв. 133-нов по плана на Централна градска част, отреден за имот планоснимачни №788 и 790, съответстващи, видно от цитираната скица, съответно на поземлени имоти с идентификатори 56784.521.715 и 56784.521.717 по кадастралната карта на гр. Пловдив.

-                  Съгласно Договор за доброволна делба, вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – гр. Пловдив под №12, том 17, рег. 20276 на 13.10.2004г., Лиляна Рангелова Дикарло придобива собствеността върху ¼ ид. ч. от дворно място, съставляващо имот планоснимачен №788, включен в УПИ VI, кв. 298 по плана на Централна градска част, гр. Пловдив (съответстващ на имот планоснимачен №788, включен в парцел III, кв. 80-нов), и съответстващ, съгласно посочената скица на поземлен имот с идентификатор 56784.521.715 по кадастралната карта на гр. Пловдив. В последствие Лиляна Рангелова Дикарло продава ½ ид. ч. от същия имот на Александър Степан Дикарло с Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – гр. Пловдив под №84, том 129, рег. 37372, дело 29248 на 27.12.2005г., той от своя страна я продава на Диян Цончев Копарански с Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – гр. Пловдив под №25, том 7, рег. 3216, дв. вх. рег. 3131, дело 1316 на 10.02.2017г., който пък я продава на Стамен Славчев Герджиков и Павлина Йорданова Игнатова-Герджикова с Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – гр. Пловдив под №157, том 43, рег. 16315, дв. вх. рег. 15933, дело 8601 на 05.06.2017г.

-                  С Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – гр. Пловдив под №24, том 5, рег. 2236, дв. вх. рег. 2169, дело 815 на 01.02.2016г. е признато правото на собственост на Атанас Станев Атанасов върху поземлен имот с идентификатор 56784.521.716 по кадастралната карта на гр. Пловдив, съответстващ на имот планоснимачен  №789, съгласно скицата, включен в УПИ VI-788,789,790. В последствие този имот е продаден на „БИОФЕРТ БГ“ ЕООД с Нотариален акт, вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – гр. Пловдив под №25, том 5, рег. 2237, дв. вх. рег. 21710, дело 816 на 01.02.2016г.

 

Предвид гореизложеното СГКК – Пловдив счита, че е налице дублиране на носителите на право на собственост в поземлен имот с идентификатор 56784.521.715, и в изпълнение на чл. 41, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър като собственици се записват Маргарита Донева Кирова за ½ ид. ч. от 136кв.м.; Атанас Станев Атанасов за 1/3 ид. ч. от 235кв.м.; Стамен Славчев Герджиков за ¼ ид. ч. от 172кв.м. и Павлина Йорданова Игнатова-Герджикова за ¼ ид. ч. от 172кв.м.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК – Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото: 06.11.2018г.

Дата на сваляне от таблото: 21.11.2018г.