Изх. № 22-157-04.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.06.2019
ДО: ЧИФЛИКЪТ ЕООД ДО: ЛИЛИЯ АТАНАСОВА ДОНЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 09-19522-11.03.2019 г. в СГКК Бургас, за отстраняване на ЯФГ в КККР на с. Равна гора, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2666-12.03.2019 г., засягащо имот с идентификатор 61114.4.21,  61114.16.88, 61114.16.95, 61114.16.101, 61114.19.79,  61114.20.27, 61114.20.34, 61114.20.39, 61114.20.40 по КККР на с. Равна гора, община Созопол, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-2666-12.03.2019 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                      ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

Дата на поставяне на таблото: 05.06.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 20.06.2019 г.