Изх. № 22-249-14.09.2018 г. По преписка: 01-79747-06.03.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.09.2018
ДО ДИМИТЪР ХРИСТОВ СПИРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас е постъпило заявление вх. № 01–79747-06.03.2018г., подадено от КОСТА КИРИЛОВ АНДРЕЕВ, с което заявителят желае да се стартира процедура за изменение с цел поддържане в актуално състояние на одобрената със заповед № РД-18-46/ 18.08.2006г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, община Несебър, обл. Несебър по отношение на поземлен имот с идентификатор 51500.501.379 и сгради с идентификатори 51500.501.379.8, 51500.501.379.6, 51500.501.379.5, 51500.501.379.4 и 51500.501.379.3.

Искането е за отразяване на одобрен със Заповед № 232 от 07.08.1993г. на Кмета на Община Несебър, проект за промяна на регулацията на парцел VІІ-341, кв. 57 по плана на гр. Несебър така както е показано на приложения към преписката проект за изменение на КККР гр. Бургас и Скица-проект № 15-384215-13.06.2018г., изработена от СГКК гр. Бургас.

За изпълнение на заявената услуга СГКК – Бургас предприема административно производство по Закона за кадастъра и имотния регистър за изменение на данни в КККР на гр. Несебър, община Несебър, обл. Несебър, засягащо поземлен имот с идентификатор 51500.501.379 и сгради с идентификатори 51500.501.379.8, 51500.501.379.6, 51500.501.379.5, 51500.501.379.4 и 51500.501.379.3. В тази връзка и на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал.1 и ал. 3 от АПК, отправяме настоящото уведомление, по което като участници в административното производство имате възможност да прегледате документите по преписката, да си правите бележки и извадки и Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

В случай, че в посочения срок не изразите становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КККР на гр. Несебър, община Несебър, обл. Несебър, засягащо поземлен имот с идентификатор 51500.501.379 и сгради с идентификатори 51500.501.379.8, 51500.501.379.6, 51500.501.379.5, 51500.501.379.4 и 51500.501.379.3, изразяваща се нанасяне на нови обекти на кадастъра, съгласно представения от лицензирано лице, проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                    ИНЖ. ГАЛИНА НИКОВА

Заповед № РД-20-93/12.09.2018

На ИД на АГКК София

 

Дата на поставяне на таблото: 14.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 24.09.2018 г.