Изх. № 22-27-06.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
ДО: ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА МУТАФЧИЕВА ДО: ФОТИНКА АТАНАСОВА ДИМОВА ДО: РОСИЦА АТАНАСОВА ГОЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-356225-14.09.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-11063-19.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 57491.502.41, 57491.502.42, 57491.502.42.1  по КККР на гр. Поморие, община Поморие, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-11063-19.12.2018 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                                                ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                            ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                                            Съгл. Заповед № РД-20-6/22.01.2019 г.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 07.02.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.02.2019 г.