Изх. № 22-330-04.12.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.12.2018
Изх. № 22-330-04.12.2018г. ДО: ИВАН ДИМИТРОВ СПИРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-79747-06.03.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-8971-24.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 51500.501.379, 51500.501.379.3, 51500.501.379.4, 51500.501.379.5, 51500.501.379.6, 51500.501.379.8, ... по КККР на                 гр. Несебър, община Несебър, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-8971-24.10.2018 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                                                ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                            ИНЖ. ГАЛИНА НИКОВА

Заповед № РД-20-121/29.11.2018 г.

на ИД на АГКК София 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 05.12.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 20.12.2018 г.