Изх. № 22-50-11.03.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.03.2019
ДО: СЕНСУС СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД ДО: АНТОНИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА ДО: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПОПВАСИЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

 

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-226836-20.06.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-19-02.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 66528.501.121, 66528.501.122, 66528.501.123, 66528.501.138, 66528.501.510 по КККР на с. Синеморец, община Царево, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-19-02.01.2019 г., на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

                                               НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                          ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2019 г.