Изх. № 24-11412*06.06.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.06.2019
ДО ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

Съгласно чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-165914/12.04.2019г. на СГКК- Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

 

Изменението се състои във вписване и на ГЕОРГИ АСПАРУХОВ КОЕВ и МАРИЯ НИКОЛОВА КОЕВА като собственици на по 1/2 идеална част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.611.177.7.1, въз основа на Нотариален акт № 78 том 5 рег. 1342 дело 633 от 08.04.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Благоевград.

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 06.06.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 21.06.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /