Изх. № 24-1182-10.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.01.2019
ДО: СТЕФАНА ВАСИЛЕВА ПАНДУРСКА ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРКО ТОДОРОВ МАРКОВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРКО БЕРОВ СТЕФАНОВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: ТОДОР МАРКОВ БЕРОВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРГАРИТА МАРИНОВА НЕЙКОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1505 ДО: БОРИСЛАВ МАРИНОВ НЕЙКОВ ГР. СОФИЯ, П.К. 1505 ДО: МАРИН ТРИФОНОВ БАНЕВ ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700 ДО: МАРИЯ ЛАЗАРОВА ПЕТКОВА ГР. ТЕТЕВЕН, П.К. 5700
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № 01-401937-16.10.2018 г. от Марко Удренов Иванов въз основа на приет проект за изменение на кадастралната карта при условията на чл. 75 от Наредба РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-9815-15.11.2018 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Ловеч, за нанасяне на поземлен имот във връзка с приложен ПУП, засягащ поземлени имоти с идентификатори 72343.502.22, 72343.502.22.1, 72343.502.22.2, 72343.502.22.3, 72343.502.24, 72343.502.24.1, 72343.502.24.2, 72343.502.25, 72343.502.25.2, 72343.502.25.3, 72343.502.25.4, 72343.502.27, 72343.502.27.1, 72343.502.27.2, 72343.502.108, 72343.502.108.1, 72343.502.108.2, 72343.502.108.3, 72343.502.109, 72343.502.109.1, 72343.502.113, 72343.502.5074, 72343.502.5074.1, 72343.502.5077, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

 

Приложение:

  1. Заповед № 18-8646-15.10.2018 г. на Началника на СГКК- гр. Ловеч.

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър регистър.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - ЛОВЕЧ: ..........................

                                          инж. михаил киров

 

Дата на поставяне на таблото: 10.01.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 25.01.2019 г.