Изх. № 24-13209-14.05.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2019
Дo: ДОБРИНКА КОЛЕВА МИТЕВА
Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-80834-25.02.2019 г., подадено на основание  чл.51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.58, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4235-19.04.2019 г., засягащо имот с идентификатор 72624.602.535, 72624.602.540, 72624.602.983, 72624.602.986, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на друго вещно право.

 

Заповедта  подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК пред Административен съд Добрич, чрез СГКК -- Добрич.

           На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Добрич и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-4235-19.04.2019 г. - копие.
 

Дата на поставяне на таблото: 15.05.2019 г.

             Дата на сваляне от таблото: 30.05.2019 г.

             Длъжностно лице: инж. Д. Господинова – ст. експерт „АО“