Изх. № 24-13262-15.05.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2019
До: Наследници на Иван Илиев Киров: ИЛИЯ ИВАНОВ КИРОВ гр. Варна, ул. "Вълчо Георгиев" № 4, вх. А, ет. 2, ап. 6 ВАСЯ ИВАНОВА КИРОВА гр. Варна, жк „Победа” бл. 8, вх. А, ап. 18
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-17455/05.03.2019г. по писмо с изх. № 2801-03827/01.03.2019г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.510.202, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Китка”.

Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица вписани в КРНИ с уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-6889/11.03.2019г. и уведомление на основание чл.61, ал.3 от АПК с изх. №24-10190/09.04.2019г.

1. В отговор на уведомлението от страна на Тодор Илиев Киров е поискано удължаване на срока за събиране на доказателства.

2. С писмо изх. №20-20105/27.03.2019г. на СГКК-Ямбол е удължен срокът за произнасяне до 05.04.2019г. След изтичане на удължения срок и неизразяване на становище, процедурата по изменение на КККР на гр. Ямбол за ПИ с идентификатор 87374.510.202 продължава с уведомление на основание чл.61, ал.1 от АПК.

            Промяната се състои във вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като съсобственик на  659/4759 ид. части от имота с нов документ - АЧОС вх.рег. №995, том 3 от 26.02.2019г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол   и се запазва вписаната съсобственост при равни квоти по ½ от 4100/4759 ид. части на ТОДОР ИЛИЕВ КИРОВ и ИВАН ИЛИЕВ КИРОВ с Нотариален акт №26, том XXII, вх. рег.№7128, дело №4761 от 18.07.2008г., с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Р. Христова /                                         

    МД

 

           * На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  15.05.2019 г.     

Дата на сваляне от таблото: 30.05.2019г.