Изх. № 24-13882* 10.07.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.07.2018
ДО КРАСИМИР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ АНАСТАСИЯ АСЕНОВА МИНЕВА РАЙНА КАЛОФЕРОВА КОПРИВЛЕНСКА ЛЮБОМИР АТАНАСОВ КОПРИВЛЕНСКИ НИКОЛА КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ ВЕРЖИНИЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА ИЛИЯ АСЕНОВ ПОПНИКОЛОВ АНТОНИЯ КИРИЛОВА ПОПНИКОЛОВА АСЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ПОПНИКОЛОВ МИЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ПОПНИКОЛОВА АСЕН АТАНАСОВ КОПРИВЛЕНСКИ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-159269/ 03.05.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на ИЛИЯ ЩЕРЕВ ЗАХРЕВ и вписване на ЛЮБЧО МАРИОВ МИНЕВ като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 56126.601.8112, въз основа на Нотариален акт № 186 том 2 рег. 614 дело 293 от 23.03.2018 г.: Служба по вписванията гр. Петрич.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 10.07.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 25.07.2018 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ –  Мл. експерт `АО`:

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър-Благоевград