Изх. № 24-15025 – 09.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.07.2018
ДО ДОБРИНКА ПАНАЙОТОВА ПАНЕВА гр. Варна, ЖК Трошево, бл. 36, вх. Б ет. 7, ап. 67 ДО НАСКО ПАНАЙОТОВ ДОБРЕВ гр. Варна, ЖК Трошево, бл. 36, вх. Б ет. 7, ап. 67
Документи: 
Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-123432-10.04.2018 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4772-11.06.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 07257.501.467, 07257.501.726 и 07257.501.746,  находящи се в с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на друго вещно право.

Предоставяме Ви възможност да се запознаете със заповед № 18-4772-11.06.2018 г., в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото уведомление на таблото за обявления в    СГКК – Добрич или от датата на публикуването му в интернет страницата на АГКК. 

 

Приложение: Заповед №18-4772-11-06-2018 г

 

Дата на поставяне на таблото: 10.07.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото 25.07.2018           

 

 

 

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ:  ....................................

                                                                                                            /инж.Веселин Атанасов/