Изх. № 24-15126-10.07.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2018
ДО Г-Н КОСТА ВАСИЛЕВ КУРТЕВ гр. София, ж.к. Разсадник Коньовица №26А, вх.А Г-Н ВЕСЕЛИН ЗАХАРИЕВ ВАСИЛЕВ гр.Пловдив, ул. Лозенград №8
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУРТЕВ,

   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

   Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян, на основание чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър Ви уведомява, че в кадастралния регистър на гр. Девин за поземлен имот с идентификатор 20465.89.6 е установено наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост.

 На основание чл. 53, ал. 2 от същия закон, в регистъра са записани данните за Васил Куртев Тодев и Демир Страхилов Ковачев по документи както следва: Решение на ПК по чл.14, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ (чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на собственост в стари реални граници № 18 от 10.02.1998 г., издаден от ОСЗГ-Девин и договор №26 том 1 вх.рег.№226 от 20.12.1996 г. издаден от Районен съд –гр.Девин.

Съгласно чл. 53, ал. 1, т. 2 от ЗКИР, изменение в кадастралния регистър следва да бъде извършено при отпадане на основанието за извършено записване.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото:10.07.2018 г.