Изх. № 24-15187-11.07.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2018
ДО ЕВГЕНИ АНДРЕЕВ ГЕНЧЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-177745-17.05.2018 г. от заявител Боянка Иванова Малчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за  нанасяне и коригиране на поземлени имоти на адрес: с. Бяла река, ул. “Трета”.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с идентификатори: 07661.501.136 и 07661.501.137 и коригиране на поземлени имоти с идентификатори: 07661.501.463, 07661.501.467, 07661.501.468 и 07661.501.701. Корекцията се извършва въз основа на документи за собственост и проект за изменение на КК и КР изработен от правоспособното лице за извършване на дейности по кадастъра – „Кадастър Си” ООД – гр. Велико Търново.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-177745-17.05.2018 г.  и в случай на несъгласие с исканото изменение да изразите становище и да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адреса на СГКК – Велико Търново: гр. Велико Търново, ул. “Цар Теодор Светослав” № 59 или да представите в сградата на СГКК – Велико Търново на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на становище и/или документи, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-177745-17.05.2018 г., СГКК – Велико Търново ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне и коригиране на поземлени имоти на адрес: с. Бяла река, ул. “Трета”.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

С уважение,

 

ИНЖ. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

 

Дата на поставяне на таблото: 11.07.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 19.07.2018 г.

 

Длъжностно лице:.................................   /Н. Джутева/