Изх. № 24-15275-05.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.07.2019
До: СЕВДЖАН АКИФОВА РИЗА ГР. ШУМЕН УЛ. „СРЕДНА ГОРА“ №5 ВХ.3 ЕТ.4 АП.53
Документи: 
Публикация на:: 
Търговище

Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-5842-05.06.2019 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на поземлен имот с идентификатор 22664.309.171,  находящ се в землището на с. Долно Козарево, общ. Омуртаг, обл. Търговище.

На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Търговище  и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър се предоставя възможност за запознаване с приетите кадастрална карта и кадастрални регистри

 

 

 

 

Началник на СГКК – СГКК ГР. ТЪРГОВИЩЕ:…………………

/ инж. Рени Митева /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.07.2019г.

 

Дата на сваляне от таблото: 22.07.2019г.

 

Длъжностно лице: Бистра Бончева – гл.спец. АО