Изх. № 24-15697*11.07.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2019
ДО СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ПОРДАЛИЕВ АНДОН ГЕОРГИЕВ ПОРДАЛИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-248738/06.06.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 46 том 4 рег. 981 дело 531 от 04.06.2019г., издаден от Служба по вписванията - гр. Петрич е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на АНДОН СТОИЛОВ /АНГЕЛОВ/ ПОРЛИДАЛИЕВ и вписване на ОГНЯН АНТОНОВ ПОРЛИДАЛИЕВ като собственик на поземлен имот с идентификатор 56126.55.57.

 

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.07.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.07.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград