Изх. № 24-15722-10.06.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.06.2019
До: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ МАРКОВ РАЙНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА МАРИЯ СТОЯНОВА ДОНЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 69 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме следното:

По заявлениe с вх. № 01-294038-02.08.2018 г. от Ради Стефанов Футеков и Красимира Димитрова Стамболиева е представен нотариален акт № 199/07.11.2018 г., том CLXX, рег. 74219, дело 53744 на Служба по вписванията гр. София, издаден въз основа на давностно владение и съгласно чл. 587, ал. 2 и 3 от ГПК за поземлен имот с  проектен идентификатор 68134.4330.2247. За съставянето на акта е представена издадена от СГКК София скица – проект № 15-748115-16.10.2018 г. по чл. 52, ал. 1, т. 5 от ЗКИР по заявление вх. №  01-294038-02.08.2018 г.

Съгласно изискванията на нормативната уредба проектът по заявление вх. №  01-294038-02.08.2018 г. е актуализиран и в КККР е отразен новообразувания поземлен имот с идентификатор 68134.4330.2247 (обособени части от поземлени имоти с идентификатори 68134.4330.787, 68134.4330.2160 и 68134.4330.2165).

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4330.2247 са заличени съществуващите данни за собственици и документи за собственост, които са с дата преди представения нотариален акт.

След изменението за поземлен имот с идентификатор 68134.4330.2247 (обособени части от поземлени имоти с идентификатори 68134.4330.787, 68134.4330.2160 и 68134.4330.2165) са регистрирани следните данни за собственици и документи за собственост:

Ради Стефанов Футеков с Нотариален акт № 199 от 07.11.2018 г., том CLXX, рег. 74219, дело 53744, издаден от Служба по вписванията София;

Красимира Димитрова Стамболиева с Нотариален акт № 199 от 07.11.2018 г., том CLXX, рег. 74219, дело 53744, издаден от Служба по вписванията София;

Съобщаването за извършеното изменение заинтересованите лица и носителите на други вещни права върху имотите, чиито права се засягат от изменението е предвидено в нормативната уредба. Заинтересуваните лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

 

 

 

                                     НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                           ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Качено на табло: 12.06.2019г.