Изх. № 24-16101-12.06.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.07.2019
ДО: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ РОЕВ ДО: ТАНЯ ГОСПОДИНОВА РОЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Сливен

за отстраняване на недостатъци в проект за изменение на

 кадастралната карта и кадастралните регистри

 

Службата по геодезия, картография и кадастър-гр. Сливен на основание чл.19, ал.2 от Наредба № РД-02-20-4/11.10.2016г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и след извършена проверка на проект за изменение на КККР за имот с идентификатор 67338.528.379, и приложените към него документи, внесен с вх.№01-141077/01.04.2019г., Ви уведомява, че:

Във връзка с чл.75 Наредба №РД-02-20-5 от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към проекта за изменение не са предоставени данни доказващи исканото изменение:

-  липсват строителни книжа (разрешение за строеж, архитектури и т.н.);

-  от приложения протокол за трасиране №55 от 11.08.1992г и представен проект за изменение на КККР в СГКК Сливен, не става ясно защо сградата е с различни габарити и местоположение от това на терен;

-   от документите за собственост е видно че сградата е на три етажа (партер и два жилищни), не е представено разрешение за надстрояване или друг документ доказващ основанието за нанасяне на трети жилищен етаж;

-  не е представена скица-проект отразяваща обединяването на сградите;

-  не е въведен коректен административен адрес;

-  в обяснителната записка не е написано на какво основание съгласно ЗКИР е исканото изменение(посочва се точния член от закона) и в записката не е посочена причината за обединяване на двете сгради с идентификатори 67338.528.379.1 и 2;

-  не са приложени данни от геодезически измервания;

-  не е попълнен коректно кадастралния регистър за СОС (не са записана площа на всеки обект, адресите и ид.части от общите части на сградата);

 

В 14-дневен срок от получаване на настоящото уведомление следва да бъдат представени необходимите материали и документи доказващи основателността на исканото изменение. Срокът по исканото изменение  спира да тече до представянето им.

 

Изменението на КККР ще бъде процедирано след представяне на необходимите материали.

 

При непредставяне на искания документ в посочения срок, на основание чл.19, ал.5 от Наредба № РД-02-20-4/11.10 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, преписката по заявление вх. № 01-141077/01.04.2019г. ще бъде прекратена и проектът ще бъде архивиран. Платената такса не подлежи на възстановяване.

 

 

Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                      / инж.Теодора Балулова /

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:09.07.2019г

*Дата на сваляне от табло:23.07.2019г