Изх. № 24-16516*11.07.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2019
ДО СИМЕОН БЛАГОЕВ ВОДЕНИЧАРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

Уведомяваме Ви, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-200922/09.05.2019г. на СГКК – Благоевград и представен Нотариален акт № 169 том 5 дело 675 вх. рег. № 1459 от 12.04.2019г., издаден от Служба по вписванията – Благоевград е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в заличаване на АСЕН СТОЯНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ, ДИНЧО СТОЯНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ, КРУМ СТОЯНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ и БЛАГОЙ СТОЯНОВ ВОДЕНИЧАРСКИ и вписване на СТОЯН БЛАГОЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ, ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА ВОДЕНИЧАРСКА, СНЕЖИНКА АСЕНОВА ВОДЕНИЧАРСКА и ИВАЙЛО ДИНЧЕВ ВОДЕНИЧАРСКИ като собственици на Поземлен  имот с идентификатор 04279.613.90

 

 

 

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.07.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.07.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград