Изх. № 24-17025-20.06.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2019
До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7 До: НАСТЯ КИРИЛОВА АНДОНОВА ГР. ЯМБОЛ УЛ РОСИЦА № 7 ЛИЛЯНА ХРИСТОВА СТОЯНОВА гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНА № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 ДИНКО ХРИСТОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНА № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 СИЛВИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНА № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 АСЕН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНА № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 СТОЯН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНА № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 ТАШКА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол жк РАЙНА КНЯГИНЯ № 20, вх. А, ет. 2, ап. 6 ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА гр. Самоков ИВАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол ул. СТИДОВСКА № 1 ЯНКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА гр. Ямбол ул. ОГОСТА № 58 САШО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ гр. Ямбол ул. ОГОСТА № 50 СОФИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА гр. Ямбол ул. РЕЗОВСКА № 1 АТАНАСКА МОНЕВА ЯНКОВА гр. Ямбол ул. РЕЗОВСКА № 3 СТЕФАНКА ГЕНЧЕВА АТАНАСОВА гр. Ямбол ул. РЕЗОВСКА № 5 ВЕЛИ ЮСЕИНОВ ВЕЛИЕВ гр. Ямбол ул. РЕЗОВСКА № 15 ЕЛМАЗ ШЕРИФЕТОВА ВЕЛИЕВА гр. Ямбол ул. РЕЗОВСКА № 15 МИНЧО ТОДОРОВ ЯНКОВ гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 57 ИВАН СТЕФАНОВ ЯНКОВ гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 53 АЛЬОША ИВАНОВ КИРОВ гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 51 ГИНКА АСЕНОВА КИРОВА гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 51 МИНКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 53 АСЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол гр. Ямбол, ул. ВЪЧА № 55 ВАСИЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 55 СУЛТАНКА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 55 ЕЛЕНА АНДОНОВА ГАНЕВА гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 59 ДОРА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол ул. ВЪЧА № 62
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод служебно заявление вх.№09-51195-18.06.2019г. на СГКК – гр. Ямбол , по писмо с изх. № 2801-11108/14.06.2019г. от Община Ямбол, на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол, засягащо имот с идентификатор  87374.522.156, на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 и ал.6, чл.53а, т.2 и пар.5 от ЗКИР, съгласно влязло в сила Решение № IX-22 от 04.05.2019г.  на Общински съвет - Ямбол за одобрен проект за проект на ПУП – ПРЗ на кв. 129 по регулационния план на гр. Ямбол, след постъпване на данните от вписан акт по реда на чл.86, ал.1.

Изменението е с цел актуализация на КККР на гр. Ямбол и представлява заличаване на имот с идентификатор 87374.522.156 с НТП: Ниско застрояване (до 10 м.) и индивидуализиране на 11 нови имота с проектни идентификатори и НТП: Ниско застрояване (до 10 м.), съответстващи на нови УПИ в кв. 129 по плана на гр. Ямбол, съгл. одобрен ПУП – ПРЗ на част от кв. 129 и преномериране на сградите, попадащи в новите имоти:

  1. 1.      Нанасяне на нови обекти в КККР:

имот с нов идентификатор 87374.522.212:

площ 195 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

съответстващ на нов УПИ I общ., кв.129

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3318, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

имот с нов идентификатор 87374.522.213:

съответстващ на нов УПИ II общ., кв.129.

площ 192 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3305, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

имот с нов идентификатор 87374.522.214:

съответстващ на нов УПИ III общ., кв.129.

площ 210 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3317, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

имот с нов идентификатор 87374.522.215:

съответстващ на нов УПИ IV общ., кв.129.

площ 209 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3316, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

имот с нов идентификатор 87374.522.216:

съответстващ на нов УПИ V общ., кв.129.                         

площ 222 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3315, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

имот с нов идентификатор 87374.522.217:

съответстващ на нов УПИ VI общ., кв.129.

площ 178 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3308, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

имот с нов идентификатор 87374.522.218:

съответстващ на нов УПИ VII общ., кв.129.

площ 264 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3307, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

имот с нов идентификатор 87374.522.219:

съответстващ на нов УПИ VIII общ., кв.129.

площ 228 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3306, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

имот с нов идентификатор 87374.522.220:

съответстващ на нов УПИ IX общ., кв.129.

площ 224 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3314, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

имот с нов идентификатор 87374.522.221:

съответстващ на нов УПИ X общ., кв.129.

площ 200 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3313, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

имот с нов идентификатор 87374.522.222:

съответстващ на нов УПИ XI общ. ., кв.129.

площ 208 кв.м., НТП:  Ниско застрояване (до 10 m),

собственост на:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, въз основа на документ:

АЧОС вх.рег. 3312, том 11  от 12.06.2019г., издаден от СВ - ЯМБОЛ;

  1. 2.      Преномериране на сградите, попадащи в новообразуваните имоти:

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.1 – нов идентификатор 87374.522.212.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.2 – нов идентификатор 87374.522.213.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.3 – нов идентификатор 87374.522.212.2

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.4 – нов идентификатор 87374.522.213.2

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.5  – нов идентификатор 87374.522.222.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.6  – нов идентификатор 87374.522.222.2

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.7  – нов идентификатор 87374.522.221.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.8  – нов идентификатор 87374.522.221.2

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.9  – нов идентификатор 87374.522.221.3

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.10 – нов идентификатор 87374.522.214.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.11 – нов идентификатор 87374.522.214.2

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.12 – нов идентификатор 87374.522.214.3

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.13 – нов идентификатор 87374.522.220.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.14 – нов идентификатор 87374.522.215.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.15 – нов идентификатор 87374.522.215.2

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.16 – нов идентификатор 87374.522.219.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.17 – нов идентификатор 87374.522.219.2

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.18 – нов идентификатор 87374.522.219.3

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.19 – нов идентификатор 87374.522.218.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.20 – нов идентификатор 87374.522.218.2

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.21 – нов идентификатор 87374.522.216.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.22 – нов идентификатор 87374.522.216.2

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.23 – нов идентификатор 87374.522.216.3

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.24 – нов идентификатор 87374.522.216.4

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.25 – нов идентификатор 87374.522.217.1

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.26 – нов идентификатор 87374.522.217.2

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.27 – нов идентификатор 87374.522.217.3

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.28 – нов идентификатор 87374.522.218.3

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.29 – нов идентификатор 87374.522.218.4

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.30 – нов идентификатор 87374.522.218.5

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.31 – нов идентификатор 87374.522.218.6

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.32 – нов идентификатор 87374.522.218.7

Сграда със стар идентификатор 87374.522.156.33 – нов идентификатор 87374.522.218.8

 

Изменението е въз основа на проект за изменение от  инж. Г. Ишкитиев /правоспособно лице по чл.12, т.8 от ЗКИР под рег.№ 2788,  въз основа на заповед № РД-15-22 /19.03.2015г. на ИД на АГКК/, приет със Заявление с вх. № 01-147467-03.04.2019г.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

ЕТ                 

Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

    / инж. Р. Христова /

 

 

 

 

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК – Ямбол, на входа на сградата и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото и на входната врата на сградата:                                 12.07.2019 г.

  Дата на сваляне от таблото:                                                                                            26.07.2019 г.

  Длъжностно лице: инж. Е. Тенева – гл.експерт СПK