Изх. № 24-17113* 12.09.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.09.2018
ДО СТОЙЧО ВЕЛЕВ ИЛИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на заявление с рег. № 01-152174/ 27.04.2018 г. на СГКК – Благоевград, подадено от Северина Димитрова, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, състоящо се в: заличаване на вписания като собственик в Сграда с идентификатор 65334.301.1575.1 Вельо Кръстев Илиев; допълване на  схема на самостоятелен обект с иднентификатор 65334.301.1575.1.2 на ет. 2 в Сграда с идентификатор 65334.301.1575.1, на основание одобрен архитектурен проект от 12.07.1990 г. на Община Сандански, Нотариален акт                       № 121/ 22.03.1975 г. и разработка от правоспособно лице по кадастър.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

Дата на поставяне на таблото: 12.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 20.09.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова  /Мл. експерт `АО`/:

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ  :

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР- БЛАГОЕВГРАД