Изх. № 24-17516-08.08.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.08.2018
ДО ПАВЛИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА КРИСТИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА НИКОЛА КИРИЛОВ ХРИСТОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

         В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че, по  повод на заявление с рег.  № 01-200587-04.06.2018  г. , е издадена Заповед № 18-6550-07.08.2018  г ., касаеща коригиране формата на Сграда с идентификатор 04279.610.230.1; заличаване на  Поземлен имот 04279.619.18 сгради с идентификатори 04279.610.230.2 и 04279.610.230.3; и коригиране формата на Схема на СОС с идентификатор 04279.610.230.1.2 в Сграда 04279.610.230.1,  на основание  представени одобрени арх. проекти, Нотариален акт  № 1/ 1997 г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.

  Предоставя се възможност за запознаване със  Заповед № 18-6550-07.08.2018  г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14 -дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.08.2018 г.

Длъжностно лице:  Мл. експерт `АО` / Е. Николова/

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/ИНЖ. В. ТИМЕВ/