Изх. № 24-17598-08.08.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.08.2018
До: Наследници на Марин Николов Колев: ИВАНКА МАРИНОВА НИКОЛОВА гр. Ямбол, ул. "Дурацо" №4 ВАСИЛКА МАРИНОВА КОСТАДИНОВА гр. Ямбол, ул. "Преслав4 №175
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-28414/01.06.2018г. по писмо с изх. № 2801-09498/30.05.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.529.3, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав” №177.

Промяната се състои във вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ - АЧОС вх. рег. №3205, том 9 от 22.05.2018г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол  и се запазва вписаната в КРНИ собственост за сградите на МАРИН НИКОЛОВ КОЛЕВ, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол. 

 

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Е. Тенева /

Съгласно Заповед №РД-20-68/30.07.2018г.

 

    МД

 

    * На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

 

*Дата на поставяне на таблото09.08.2018 г.     

Дата на сваляне от таблото: 24.08.2018г.