Изх. № 24-18063*08.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.10.2018
ДО СНЕЖАНА КРУМОВА ТУПАРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление, с рег. № 01-261933-12.07.2018  г. на СГКК – Благоевград е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в  заличаване на Атанас Николов Тупаров и вписване на КАТЕРИНА  СПИРОВА  ГЕЦЕВА като собственик на Поземлен имот с идентификатор 37349.51.12,  въз основа на Констативен нот. акт № 57, том: 5 , двойно вх. № 1326/ 27.06.2018 г.:  Служба по вписванията- гр. Петрич.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.10.2018 г.

         Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /