Изх. № 24-18592*08.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.10.2018
ДО ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕДОВА БИМБАШОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-308299/13.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на ИЗАИ ДИМИТРОВ БИМБАШОВ и вписване на ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ПЕРГЬОВА като собственик на поземлен  имот с идентификатор 03504.401.237 и сграда с идентификатор 03504.401.237.1, въз основа на Нотариален акт № 117 том 8 рег. 2453 дело 990 от 11.06.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Разлог.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.10.2018 г.

         Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград