Изх. № 24-19710*08.11.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
ДО СВЕТЛАНА ТЕМЕЛКОВА ИВАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-231039/22.06.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-7448/03.09.2018г., касаещо коригиране границата между поземлени имоти с идентификатори 56126.601.155, 56126.601.191, 56126.601.192 и 56126.601.184 на основание ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 1037/27.07.1990г. на Кмета на Община Петрич и разработка на правоспособно лице по кадастър.

Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед № 18-7448/03.09.2018г на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 08.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.11.2018 г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/