Изх. № 24-1990*13.03.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.03.2019
ДО СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ НИКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-398747/12.10.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-695/17.01.2019г., разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.628.164 и обособяване на 2 /два/ броя нови поземлени имоти с идентификатори 04279.628.462 и 04279.628.463; преномерират се прилежащите сгради  и самостоятелни обекти към поземлен имот с идентификатор 04279.628.462 на основание ПУП – ЗРП на поземлен имот с идентификатор 04279.628.164, одобрен със Заповед № 889/10.11.1997г., Решение                    № 9785/10.02.2012г. на Районен съд – Благоевград, Нотариален акт № 37/2018г., Нотариален акт № 36/2018г., Нотариален акт № 6/2010г. и разработка на правоспособно лице по кадастър. 

 

Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед  №18-695/17.01.2019г. г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/