Изх. № 24-20128*09.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.10.2018
ДО СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА КОЛЮШЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-268859/17.07.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на Костадин Поп Герасимов и вписване на Дафина Николова Петрова като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 56126.3.32, въз основа на Нотариален акт № 102 том 2 рег. 490 от 08.03.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 24.10.2018 г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград