Изх. № 24-20138*10.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.10.2018
ДО АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-269085/17.07.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на Георги Христов Ангелов и вписване на Дафина Николова Петрова като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 56126.3.30, въз основа на Нотариален акт № 71, том: 2, двойно вх. № 456 дата: 07.03.2018, издаден от Служба по вписванията гр. Петрич.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 10.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 25.10.2018 г.

        Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград