Изх. № 24-20178*10.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.10.2018
ДО ЛЮБКА КИРИЛОВА ЯЧЕВА ЦВЕТЕЛИНА ЖИВКОВА ХАНТОВА- АНДРЕЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-112912-29.03.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на ТАЧО МИТРУШЕВ КОСТАДИНОВ  и вписване на  ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ КАРАГЕОРГИЕВ като собственик на Поземлен   имот с идентификатор 81832.29.4, въз основа на  Нотариален акт № 106 том 1 рег. 197 дело 75 от 01.02.2018 г.: Служба по вписванията - гр. Петрич.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 10.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 25.10.2018 г.

        Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ:

НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,

КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР- БЛАГОЕВГРАД