Изх. № 24-20185*11.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.10.2018
ДО ЦВЕТАНКА МИРЧЕВА ВАЛТЕР МИРОСЛАВА МИРЧЕВА ВЪЛЧЕВА - КОНДЕВА ЛИЛЯНА БЛАГОЕВА ВЪЛЧЕВА СВЕТЛАНА СВЕТОСЛАВОВА ПЕТРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-297780/ 06.08.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на ЗАПРО ВЪЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ и вписване на ПЕТЪР ИВАНОВ ВЕЛИКОВ като собственик на поземлени  имоти с идентификатори 36083.8.5, 36083.8.29, 36083.70.7, 36083.71.6, 36083.71.16 и 36083.74.27, въз основа на Нотариален акт № 81 том 6 рег. 1655 дело 790 от 02.08.2018 г.:  Служба по вписванията - гр. Петрич.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.10.2018 г.

         Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград