Изх. № 24-20267/ 12.09.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.09.2018
ДО АТАНАС МИТРЕВ ТАНКОВ КИРИЛ МИТРЕВ ТАНКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния

 кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило

заявление с вх. рег. № 01-271037-18.07.2018 г. на СГКК-

Бл- град, е извършено изменение в Кадастралния регистър на

недвижимите имоти.

Изменението се състои в  заличаване на  Митре Танков Велевски и вписване на Дафина  Николова  Петрова като

собственик на Поземлен имот  с идентификатор  56126.3.64,

 въз основа на Констативен нот.акт № 126, том 2, двойно вх. № 523/ 12.03.2018 : Служба по вписванията - гр. Петрич.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.09.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.09.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова /Мл. експерт  `АО`/:

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /