Изх. № 24-20435*11.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.10.2018
ДО БОЖИДАР ТОДОРОВ ВЕЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-338973/03.09.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на КРЪСТЬО ПЕТРОВ ПАШОВ и вписване на КРЪСТИН ДИМИТРОВ ПАШОВ като собственик на Поземлени  имоти с идентификатори 37349.12.10 и 37349.12.408, въз основа на Нотариален акт № 67 том 6 рег. 1629 дело 775 от 31.07.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

Дата на поставяне на таблото: 11.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.10.2018 г.

         Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград