Изх. № 24-21115*08.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.10.2018
ДО ЛЮБОМИР АНДРЕЕВ МИТОВ МАРИО АНДРЕЕВ МИТОВ МАРИО ТОДОРОВ АНДРЕЕВ КИРИЛ ДИМИТРОВ ЗАХАРИНОВ ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЗАХАРИНОВ КЕТИ СИМЕОНОВА ТОНЕВА АНТОНИЙ ПЕТРОВ ТОНЕВ СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-315794-16.08.2018 г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на Магда Андреева Поп Костадинова и вписване на Любомир  Андреев  Митов, Василка  Стоилова  Митова и  Магдалина  Стоилова  Кюрпеева като собственици с по 1/3 ид.ч. в Поземлен   имот с идентификатор 56126.241.3, въз основа на Констативен нот.акт № 120, том 6,  дата: 08.08.2018, двойно вх. № 1721 : Служба по вписванията - гр. Петрич.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.10.2018 г.

         Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград