Изх. № 24-21324*10.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.01.2019
ДО НАСЛЕДНИЦИ НА ЯХЯ УСЕИНОВ ЧИТАКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че, по повод на постъпило заявление с рег. № 01-361723-18.09.2018 г. на СГКК – Благоевград е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в  заличаване на ЯХЯ УСЕИНОВ ЧИТАКОВ и вписване на ИСУФ ДЖАЛИЛОВ КУНГЬОВ като собственик на Поземлен имот с идентификатор 59330.1.55, въз основа на Констативен нотариален акт № 74 том 5 рег. 1456 дело 537 от 14.04.2016 г.:  Служба по вписванията - гр. Разлог.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 10.01.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 25.01.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /