Изх. № 24-21556*08.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.01.2019
ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМЕН ИВАНОВ БАТЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-336909/30.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на СТАМЕН ИВАНОВ БАТЕВ и вписване на АНТОНИ ЙОРДАНОВ УГРИНОВ като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 56126.245.11, въз основа на Нотариален акт № 71 том 5 двойно вх. № 1343 от 27.06.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.01.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 23.01.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград