Изх. № 24-21600*08.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.10.2018
ДО БОЖИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА ПЕТЪР ДИМИТРОВ БЕГИНОВ ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ТОЦЕВ БОЙКО БОРИСОВ ВЕЛЕВ БОЖАНКА КОСТАДИНОВА ДЕНИШЕВА МАРИЯ ЙОРДАНОВА ДЕМИШЕВА – ИЛИЕВА МАРИО БОГДАНОВ БОРИСОВ ВАСИЛ ТОДОРОВ СТЕФАНОВ АТАНАСКА ДИМИТРОВА НАКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-336709/30.08.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на ТОДОР НАКОВ СТЕФАНОВ и вписване на АНТОНИ ЙОРДАНОВ УГРИНОВ като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 56126.245.7, въз основа на Нотариален акт № 67 том 5 рег. 1339 от 27.06.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.10.2018 г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград