Изх. № 24-21955*09.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.10.2018
ДО СТОЯН ПЕЙЧЕВ СТОЯНОВ МАРИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ДЖОНЕВ КОСТАДИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление  № 01-292777/01.08.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-8236/03.10.2018г., касаеща коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 04279.601.435 и 04279.601.348;  обединяване на ПИ 04279.601.415 и 04279.601.139 и обособяване на нов ПИ 04279.601.503 , на основание ПУП- ПРЗ, одобрен с Решение              № 142, Протокол № 7 от 10.06.2005 г. на ОбС – Благоевград,  Нотариален акт                        № 13/ 11.07.2001г., Нотариален акт № 197/ 15.12.2017 г.и разработка на правоспособно лице по кадастър .

Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед № 18-8236/03.102018г. на инж. Светла Бачева – Главен експерт”АО” при СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 09.10.2018 г.  

Дата на сваляне от таблото: 24.10.2018 г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/