Изх. № 24-22330-09.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.10.2018
ДО Г-Н АТАНАС ИВАНОВ ИЛЧЕВСКИ гр.София, ул.Христо Ковачев №3
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомявам, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-297712-06.08.2018 г., подадено от г-жа Радка Ангелова Увалиева, г-жа Запрянка Вълканова Сиракова и г-н Георги Ангелов Сираков, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7462-04.09.2018 г., с която е изменена заповед № 18-5839-13.07.2018 г. за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Смолян, в частта касаеща поземлен имот с идентификатор 67653.926.226, като производството за същия по заявление №01-87086-12.03.2018 г. се прекратява.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр.Смолян, чрез СГКК – Смолян.

 

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                                 ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:09.10.2018 г.