Изх. № 24-22462*08.11.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
ДО СВЕТЛАНА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ МАРТИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-380615/02.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ и МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА и вписване на СТОЯН КИРИЛОВ СТАМБОЛИЕВ и МАВЛИНА ВАЛЕНТИНОВА СТАМБОЛИЕВА като собственици на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.261.1.2, въз основа на Нотариален акт № 143 том 12 дело 1857 рег. № 3901 от 23.08.2018г. на Служба по вписванията – Благоевград.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 08.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.11.2018 г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград