Изх. № 24-22656*07.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
ДО КОСТАДИНКА СЛАВОВА КОСТАДИНОВА ФОТЕНИЯ КОСТАДИНОВА КИТКОВА ЛЮБОМИР КИРИЛОВ ПЕТРОВ ЕМИЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ НЕДЯЛКО КИРИЛОВ ПЕТРОВ ВАНГЕЛ ЙОРДАНОВ БОШНАКОВ ФИЛИП ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ МИЛЕН ПЛАМЕНОВ ФИЛИПОВ ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ЯНЧЕВ ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЯНЧЕВ ДАМЯН ВАСИЛЕВ ДОЛЕВ МИЛИЦА ИВАНОВА ДОЛЕВА ВЕСЕЛКА ИВАНОВА УЗУНОВА ЕЛЕНА КИРИЛОВА ЯНЧЕВА ЙОРДАНКА РАДОСЛАВОВА ЯНЧЕВА ИЛИЯНА РАДОСЛАВОВА ЯНЧЕВА РУМЯНА ПЕТРОВА КАРАВАСТРЕВА СВЕТОСЛАВ СПАСОВ РАДЕВ ЯНКА ПЕТРОВА КЕХАЙОВА ТРАЙКО ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ ДИНЬО ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ ГЮРГЯ ХРИСТОВА ЯНЧЕВА ДИМИТЪР ГОРАНОВ ЯНЧЕВ ДО НАСЛЕДНИЦИ НА: ЛЕОНИД ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА СПАСОВА ДИМИТЪР НИКОЛОВ КЕХАЙОВ МАРИЯ НИКОЛОВА КЕХАЙОВА ХРИСТИНА НИКОЛОВА КЕХАЙОВА ДИОНИС ДИОНИСОВ КЕХАЙОВ ТРАЙКО ДИОНИСОВ КЕХАЙОВ ВЕЛИКА НИКОЛОВА ЕФАНТИЯ НИКОЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-389437/08.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

    Изменението се състои в заличаване на ДИМИТЪР ЯНЧЕВ ОРИЗАРСКИ и вписване на КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА като собственик на Поземлен  имот с идентификатор 58390.11.1, въз основа на Нотариален акт № 188 том 7 рег. 2122 дело 1058 от 03.10.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

Дата на поставяне на таблото: 07.02.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 22.02.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград