Изх. № 24-24227*09.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.01.2019
ДО НАСЛЕДНИЦИ НА КИРИЛ КОСТАДИНОВ ТАНЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег.                            № 01-407193/18.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в заличаване на КОСТА ТАКЕВ ТАШЕВ и вписване на ИВАН БОРИСОВ МИЦЕВ като собственик на Поземлени  имоти с идентификатори 48578.800.108, 48578.800.120 и 48578.800.107 и Сграда с идентификатор 48578.800.107.1, въз основа на Нотариален акт № 74 том 8 рег. 2254 дело 1124 от 15.10.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 09.01.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 24.01.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград