Изх. № 24-24231-30.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
15.11.2018
До: АНГЕЛИНА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА гр. Ямбол, ул. '' Цар Асен '' №27
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

            В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-338504-31.08.2018г. подадено на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, чл.53а, т.3  във връзка с чл.54а, ал.2 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор 87374.555.131 находящ се в гр. Ямбол,  ул. „ ЦАР ПЕТЪР №18 - ЦАР АСЕН №27“.

Изменението е съгласно строителни книжа, въз основа на проект за изменение на ”ЯМБОЛСКИ КАДАСТЪР”ЕООД /вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР рег.№2142/, състоящо се в нанасяне на нова сграда с проектен  идентификатор 87374.555.131.7 с предназначение – Жилищна сграда-еднофамилна, с един самостоятелен обект в нея с идентификатор 87374.555.131.7.1 /мезонет/ с предназначение – жилище, апартамент, съгласно Разрешение за строеж № РС-073/19.05.2016г. на Община Ямбол, влязло в сила на 01.07.2016г. с цел актуализация на КККР на гр.Ямбол.

.

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

/ инж. Е. Тенева Заповед №РД-20-103/15.10.2018г. /

 
 
 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото:31.10.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 15.11.2018 г.