Изх. № 24-24818-05.11.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.11.2018
До: СЕХЕР АХМЕДОВА МУСТАФОВА гр. Ямбол, ул. „КОЖУХ ПЛАНИНА” № 19А АЛИ ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ гр. Ямбол, ул. „КОЖУХ ПЛАНИНА” № 19А
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47901/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.159, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Кожух планина” №19Б.

Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованите лица вписани в КРНИ за имота с уведомления на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-19166/28.08.2018г. и уведомление с изх.№24-21212/26.09.2018г.

 След представяне на Договор №119, том II, вх. рег.№1589/01.07.1996г. на ЯРС и Скица №72/21.01.2002г. на Община Ямбол от Силвия Стоянова Енева /наследник на Шаазие Османова Алиева/ се установи, че на наследодателя е отстъпено право на собственост върху имот пл. №292, находящ се на ул. „Кожух планина” №14, представляващ 129/329 кв.м. ид. части за който е отреден парцел VI-291, 292 целия от 329 кв.м. в кв.54 по регулационния план на гр. Ямбол, съответстващ на ПИ 87374.523.53 по КККР на гр. Ямбол. Следователно вписаната в КРНИ собственост за ПИ 87374.523.159 се отнася за друг поземлен имот.

След непредставяне от страна на СЕХЕР АХМЕДОВА МУСТАФОВА и АЛИ ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ документи за собственост в законоустановения срок е извършено:

  1. 1.      Заличаване на СЕХЕР АХМЕДОВА МУСТАФОВА, АЛИ ЮСЕИНОВ МУСТАФОВ и ШААЗИЕ ОСМАНОВА АЛИЕВА вписани като собственици в имота и
  2. 2.      вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ - АЧОС, вх. рег. №4998, том 15 от 01.08.2018г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............            

                                                                                                          / инж. Р. Христова /                                                                 

 

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  06.11.2018 г.     

Дата на сваляне от таблото: 21.11.2018г.