Изх. № 24-25109-07.11.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
До: БИСТРА ХРИСТОВА СМАИЛ гр. Ямбол, ул. “Балкан” № 4 Наследници на Али Мехмед Смаил: БИСТРА ХРИСТОВА СМАИЛ гр. Ямбол, ул. “Балкан” № 4
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-47875/20.08.2018г. по писмо с изх. № 2801-13387/03.08.2018г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.148, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко войвода” №47.

Промяната се състои във вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ – АЧОС, вх. рег. №5005, том 15 от 01.08.2018г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                               / инж. Р. Христова /                                                                

 

    МД

 

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  08.11.2018 г.     

Дата на сваляне от таблото: 23.11.2018г.