Изх. № 24-25151-07.11.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.11.2018
До: ПЕТЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА гр. Ямбол, ул. „СТОИЛ ВОЙВОДА” № 4 СТАНИМИР ИВАНОВ КОСТОВ гр. Ямбол ж.к. Златен рог, бл.13, вх.Д, ет.4, ап.103 ТОШКО ЖЕКОВ АПОСТОЛОВ гр. Ямбол, к-с "ХАЛЕ '' № 3, вх. Д, ет. 5, ап. 89 МАРИЯНА ДИМИТРОВА ПАРАПАНОВА гр. Ямбол ул. "АТАНАС КРАТУНОВ" № 55
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-325986-23.08.2018 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8709-16.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 87374.555.143, 87374.555.280, 87374.555.280.1, 87374.555.280.1.1, 87374.555.280.2, 87374.555.280.3, 87374.555.281, 87374.555.281.1, 87374.555.281.4, 87374.555.280.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
   Заповед № 18-8709-16.10.2018 г.
 
 
 

 

                                                                                      Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ...........................................

                                                                                                                                               / инж. Р. Христова /

 

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  07.11.2018 г.     

Дата на сваляне от таблото: 22.11.2018г.