Изх. № 24-26582*09.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.01.2019
ДО ЖИВКО ВАНГЕЛОВ ДИМИТРОВ СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА КОСТАДИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ РОСИЦА ДИМИТРОВА РАДОВАНОВИЧ ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ НАСЕВ ЗОРКА ИВАНОВА КОСТОВА НИКОЛИНА ТОДОРОВА ИВАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА КРЪСТАНА ВАНГЕЛОВА МАРНИКОВА БОРИС ВАНГЕЛОВ СТОИЛКОВ ЛИДИЯ СТОЕВА БЪРДАРОВА БИСЕР МИТКОВ СТОИЛКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

     На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че:

 

            По повод на постъпило заявление с рег. № 01-404137/17.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти. Изменението се състои в заличаване на ТОЧЕ ДИМИТРОВ СМИЛЯНОВ и вписване на РОМЕО ДИМИТРОВ ТАШЕВ и ЖУЛИЕТА ДИМИТРОВА КУСОВА като собственици на Поземлени  имоти с идентификатори 87312.8.101, 87312.82.12 и 87312.96.77, въз основа на Нотариален акт № 58 том 8 рег. 2232 дело 1108 от 12.10.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

По повод на постъпило заявление с рег. № 01-404126/17.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти. Изменението се състои в заличаване на ТОЧЕ ДИМИТРОВ СМИЛЯНОВ и вписване на ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАЙНАКЧИЕВА като собственици на Поземлени  имоти с идентификатори 87312.82.17 и 87312.82.37, въз основа на Нотариален акт № 60 том 8 рег. 2234 дело 1110 от 12.10.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

По повод на постъпило заявление с рег. № 01-404119/17.10.2018г. на СГКК – Благоевград, е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти. Изменението се състои в заличаване на ТОЧЕ ДИМИТРОВ СМИЛЯНОВ и вписване на КОСТАДИН БОРИСОВ ДИМИТРОВ като собственик на Поземлени имоти с идентификатори 87312.96.63, 87312.96.64 и 87312.96.73, въз основа на Нотариален акт № 59 том 8 рег. 2233 дело 1109 от 12.10.2018г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

 

Дата на поставяне на таблото: 09.01.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 24.01.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград